COVID-19 United States Major National Events Timeline (updated April 21, 2020)

Core Contributors: Yi Xiao, Wanlin Zheng, Sally Wang, Haopeng Yang, Jason Liu Editor: Yi Xiao, Lida…